Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discharger /dis'tʃɑ:dʤə/  

 • Danh từ
  người bốc dỡ (hàng)
  người tha, người thả
  (điện học) máy phóng điện cái nổ
  asynchronous discharger
  cái nổ không đồng bộ