Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dischargee /distʃɑ:'dʤi:/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lính giải ngũ, lính phục viên