Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    bóc vỏ, tước vỏ (cây)