Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disavowal /,disə'vaəʊl/  

  • Danh từ
    sự chối, sự không nhận