Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disaffirmation /disæfə:'meiʃn/  

  • Danh từ
    sự không công nhận, sự phủ nhận
    (pháp lý) sự huỷ, sự huỷ bỏ, sự thủ tiêu (một bản án)