Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disaccord /disə'kɔ:k/  

 • Danh từ
  sự bất hoà
  mối bất hoà
  Nội động từ
  bất hoà
  to disaccord with someone
  bất hoà với ai