Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

directorship /di'rektəʃip/  /dai'rektəʃip/

  • Danh từ
    chức giám đốc
    thời gian làm giám đốc