Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

director-general /di,rektə'dʒenrəl/  

  • Danh từ
    tổng giám đốc