Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

directional reception   

  • (kỹ thuật)
    sự tiếp thu hướng tính