Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

directional radio link   

  • (kỹ thuật)
    thông tin vô tuyến định hướng