Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

directional /di'rek∫nəl/  

 • Tính từ
  [có] hướng
  a directional antenna
  anten hướng

  * Các từ tương tự:
  directional radio link, directional reception