Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

direction-finder /di'rek∫nfaində[r]/  

  • Danh từ
    máy dò tìm phương [bằng] rađiô