Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

direction sign /di'rekʃn'sain/  

  • Danh từ
    dấu hiệu chỉ đường