Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    phát thanh trực tiếp; truyền hình trực tiếp