Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

direct action /direkt'æk∫n/  

  • hành động bạo lực (thay vì thương lượng)