Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

direct access /direkt'ækses/  

  • sự truy tìm trực tiếp, sự truy tìm tùy ý (máy điện toán)

    * Các từ tương tự:
    direct access file, direct access memory (DAM), direct access storage, direct-access inquiry