Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    que dò, que đo mực nước, que đo mực dầu(trong bình chứa nước...)