Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dip-switch /'dipswit∫/  

  • Danh từ
    nút điều chỉnh đèn cốt (ở xe ôtô)