Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cũng diestrous
    thuộc kỳ không động dục