Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (như dent)
  xem dent
  by dint of something
  nhờ vào, do bởi
  he succeeded by dint of hard work
  nó thành công nhờ làm cật lực