Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dinner-wagon /'dinə wægən/  

  • Danh từ
    bàn đẩy dọn ăn (dùng để chén, đĩa và đồ ăn trước khi bày bàn)