Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dinner-time /'dinətaim/  

  • Danh từ
    giờ ăn