Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dinner-service /'dinə,sɜ:vis/  

  • Danh từ
    bộ đồ ăn