Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dinner-party /'dinə pɑ:ti/  

  • Danh từ
    bữa tiệc