Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dinner-jacket /'dinə,dʒækit/  

  • Danh từ
    (từ Anh) (từ Mỹ tuxedo)
    áo ximôckinh