Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dinner-hour /'dinər auə/  

  • Danh từ
    giờ ăn