Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dinner set /'dinəset/  

  • Danh từ
    (như dinner-service)
    bộ đồ ăn