Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diminished responsibility /di,min∫t rispɒnsə'bilɔti/  

  • (luật học)
    trách nhiệm hạn chế (của phạm nhân do rối loạn thần kinh)