Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diligently /'dilidʒəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] chuyên cần, [một cách] cần cù