Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dilatable /dai'leitəbl/  

  • Tính từ
    giãn được, nở được, mở rộng ra được