Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đào, sự bới
  diggeings
  số nhiều
  mỏ (nơi đào để lấy vàng, lấy thiếc…)

  * Các từ tương tự:
  diggings