Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

difference phase network   

  • (kỹ thuật)
    mạng vị tướng sai biệt