Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    điều kiện của cây gỗ khi các mầm con bị sâu bọ ăn hết