Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

die-sinker /'dai siɳkə/  

  • Danh từ
    thợ khắc khuôn rập