Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • chết hết, chết sạch
    mất đi, mất hẳn (phong tục...)