Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • chết dần, chết mòn