Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  diddle somebody [out of something]
  (khẩu ngữ)
  lừa gạt, lừa đảo
  tôi đã bị lừa! một nửa số cà chua đều hỏng cả rồi

  * Các từ tương tự:
  diddler