Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dicky-bird /'dikibɜ:d/  

  • Danh từ
    (ngôn ngữ nhi đồng)
    con chim
    not say dicky-bird
    xem say