Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dichotomy /dai'kɒtəmi/  

  • Danh từ
    sự phân đôi, sự rẽ đôi
    sự phân đôi ngày càng tăng giữa những người phản đối và những người ủng hộ vũ khí hạt nhân