Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dichotomize /di'kɔtəmaiz/  

  • Động từ
    phản đối, rẽ đôi