Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều không đổi)
  con súc sắc
  trò chơi súc sắc
  load the dice
  xem load
  no die
  (tiếng lóng, từ Mỹ)
  không được đâu
  "shall we change the plan?" "no dice, we'll stick with the original one"
  "chúng ta sẽ đổi kế hoạch chứ?" "không được đâu, chúng ta sẽ giữ nguyên như trước"
  Động từ
  chơi súc sắc
  thái hạt lựu (thịt…)
  dice with death
  (khẩu ngữ)
  liều mạng

  * Các từ tương tự:
  dice-box, dicephalous, dicer, dicey