Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diarrhoea /daiə'riə/  

 • Danh từ
  (từ Mỹ diarrhea)
  (y học)
  bệnh ỉa chảy, bệnh tiêu chảy

  * Các từ tương tự:
  diarrhoeal