Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tình trạng thuộc tay phải
    việc ở bên phải