Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dexterously /'dekstrəsli/  

  • Phó từ
    (cách viết khác dextrously)
    [một cách] khéo tay;[một cách] khéo léo