Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

devouringly /di'vauəriɳli/  

  • Phó từ
    hau háu, ngấu nghiến, phàm, tham lam