Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deviousness /'di:vjəsnis/  

  • Danh từ
    sự không ngay thẳng, sự ranh ma
    sự quanh co, sự vòng vèo