Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deviously /'di:vjəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] không ngay thẳng, [một cách] ranh ma
    [một cách] quanh co, [một cách] vòng vèo