Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

devil-wood /'devlwud/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây hoa mộc Mỹ