Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

devil-dodger /'devl dɔdʤə/  

  • Danh từ
    mục sư, giáo sư, nhà thuyết giáo