Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

devil's darning-needle /'devlz'dɑ:niɳ,ni:dl/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) con chuồn chuồn